PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Regulamin

 Regulamin

„Klubu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły”

 

Postanowienia ogólne

1.Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska „Klub Absolwentów
i Przyjaciół Szkoły” w skrócie : „Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły” działa przy
Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. Nazwa Komitetu jest
prawnie zastrzeżona.

2. Działalność „Klubu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły” oparta jest na społecznej pracy
członków gotowych wspierać postęp edukacyjny i materialną kondycję Szkoły.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Czas trwania „Klubu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły” jest nieograniczony.

4. Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Cele „Klubu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły”

1. Wspieranie pracy szkoły w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2. Wspieranie i organizowanie kół i organizacji w zakresie kultury, sportu, ekologii i tradycji
narodowej.
3. Wspieranie inicjatyw młodzieży i grona pedagogicznego oraz rodziców i uczniów Szkoły.
4. Organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych.
5. Pomoc materialna młodzieży.
6. Zbieranie środków finansowych z pełnym przeznaczeniem na działalność Klubu.
7. Integracja absolwentów, byłych pracowników oraz przyjaciół Szkoły.
8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
9. Pielęgnowanie poczucia ciągłości pokoleniowej wśród absolwentów Szkoły.

 


„Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły” realizuje swe cele
poprzez:

 

1. Organizowanie wspólnych imprez o charakterze rocznicowym, kulturalno-edukacyjnym
i towarzyskim.

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym.

3. Prowadzenie bazy danych absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół Szkoły.

4. Organizowanie spotkań absolwentów w celu wymiany doświadczeń.

5. Informowanie absolwentów i przyjaciół Szkoły o bieżących działaniach Placówki poprzez
stronę internetową Szkoły, publikacje w prasie.

6. Tworzenie dokumentacji dotyczącej historii Szkoły, absolwentów i byłych pracowników.

 

Członkowie „Klubu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły”

 

1.Członkami Klubu mogą być:

a/ absolwenci

b/ obecni i byli pracownicy Szkoły

c/ osoby sympatyzujące ze Szkołą (w tym osoby prawne)

 

2. Członkiem Klubu zostaje się poprzez:

a/ dokonanie rejestracji w formie elektronicznej (na stronie internetowej Szkoły)

b/ lub złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej

 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna/ prawna szczególnie zasłużona dla
szkoły i środowiska z nią związanego.

 

4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b/ wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał podjętych przez Zarząd


• na pisemny wniosek trzech członków Klubu

c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

Środki na działalność Klubu

 

1. Do źródeł finansowania działalności Klubu należą:


1/ jednoprocentowy odpis od podatku dochodowego oraz inne formy działalności
publicznej

2/darowizny pieniężne

3/dobrowolne składki członków Klubu

4/dotacje określone stosownym prawem

 

2. Działalność Klubu może być wspierana poprzez darowizny rzeczowe.
3. Środki pieniężne przechowywane są wyłącznie na rachunku bankowym.