PONAD 100-LETNIA TRADYCJA - POWIATOWY ZESPÓŁ NR 9 SZKÓŁ IM. M.DĄBROWSKIEJ JEST NAJSTARSZĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowska.info.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
• Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.
• Brak wyróżnienia linków i nagłówków w witrynie.
• Zamieszczone informacje w postaci załączników lub artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
• Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

• Ze względów organizacyjno – technicznych oraz finansowych strona w całości zostanie dostosowana do wymagań stawianych przez Ustawę do grudnia 2022roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat@dabrowska.info, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8453072. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
• sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego budynku przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na bocznym parkingu szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i są specjalne oznakowane.
Budynek nie posiada wind.